• +31 (0)341 464 211    
  • Contact

Disclaimer

Deze webshop is eigendom van Natudis. Natudis zal alles doen wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om op deze webshop actuele en correcte informatie te verschaffen. Natudis doet echter geen toezeggingen en geeft geen enkele garantie of zekerheid ten aanzien van de juistheid of de volledigheid van de verschafte informatie. Natudis is niet aansprakelijk voor enige schade of enig letsel in welke vorm dan ook voortvloeiend uit jouw bezoek aan of ontoegankelijkheid van deze webshop of uit jouw vertrouwen ten aanzien van de op deze webshop verschafte informatie, waaronder, maar niet uitsluitend, virussen die jouw computerapparatuur, software of gegevens kunnen infecteren.

Tenzij anders is aangegeven, zijn alle auteursrechten op deze webshop (tekst, beeld en overig materiaal) eigendom van Natudis. Niets van deze webshop mag voor commercieel gewin worden gedistribueerd of verkocht; niets van deze webshop mag hoe dan ook worden gewijzigd of in welk ander materiaal dan ook worden opgenomen, hetzij geprint of in elektronische vorm.

Voor elk ander gebruik van op deze webshop aanwezig intellectueel eigendom is schriftelijke toestemming nodig van Natudis; misbruik van de inhoud ervan is ten strengste verboden.

Productgegevens
Natudis of één van de gelieerde bedrijven is in geen geval aansprakelijk te stellen voor gevolgen die direct of indirect kunnen of zijn ontstaan door publicatie van productgegevens. De gepubliceerde productgegevens zijn naar onze beste kennis, eer en geweten verzameld maar kunnen onjuistheden bevatten of onjuist worden gepresenteerd. Voordat je producten koopt of gebruikt dien je in de winkel het betreffende productetiket te raadplegen.